شهرداری منطقه چهار اسلامشهر

آدرس : تهران، بزرگراه آیت اله سعیدی، اسلامشهر، بلواربسیج، نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی : ۳۳۱۳۷۷۸۴۶۸
تلفن : ۱۵ - ۰۲۱۵۶۳۴۴۰۱۰
پست الکترونیک :